Aktuellt


Inlägg

Personliga assistenter sökes

Av Luna Care AB Inga kommentarer

Läs mer under Luna Care och Lediga tjänster


Inlägg

Årlig höjning med 1,4 % skrivs in i förordningen

Av Luna Care AB Inga kommentarer

Från 1 januari 2016 är det inskrivet i 5 § i Förordningen om assistansersättning att timbeloppet ska räknas upp med 1,4 % varje år oavsett. Beslutet togs på Socialdepartementet den 10 september och  bekräftas i en skrivelse i svensk författningssamling den 22 september.

Detta innebär att skrivelsen att Försäkringskassan ska lämna förslag om hur stort schablonbeloppet ska vara tas bort. Samtidigt står det ingenting om varför schablonbeloppet i fortsättningen ska räknas upp med just 1,4%.


Inlägg

Schablonbeloppet för 2016 fastställt

Av Luna Care AB Inga kommentarer

Assistansersättningens timbelopp för år 2016 blir enligt beslut från regeringen 288 kr/timme. Den nya ersättningen innebär en ökning med 4 kr eller 1,4 procent, vilket är samma historiskt låga höjning som förra året. Regeringen skriver att schablonbeloppet nu ska räknas upp med 1,4 % varje år.

 


Inlägg

Lediga tjänster: Personliga assistenter sökes

Av Luna Care AB Inga kommentarer

Vi har flera lediga tjänster. Sök och läs mer under Lediga tjänster


Inlägg

Stefan Löfven vill skärpa kampen mot fusk

Av Luna Care AB Inga kommentarer

Mer pengar till funktionshinderrörelsen.
En ny fuskdelegation ska bekämpa fusk med personlig assistans och anställningsstöd.
Det var ett par av nyheterna i Stefan Löfvens regeringsförklaring på tisdagen, den 15 september.

En efterlängtad nyhet var att funktionshinderorganisationerna ska få mer pengar från staten.

– Stödet till funktionshindersrörelsen höjs, utlovade Stefan Löfven, utan att ge några detaljer om hur mycket stödet förbättras.

En satsning på att stoppa fusk var en av nyheterna inom det sociala området.

– Fusket i välfärdssystemen ska bekämpas. Ett arbete påbörjas för att komma tillrätta med missbruk kring personlig assistans och subventionerade anställningar. Välfärden ska skyddas från ekonomisk brottslighet. En ny fuskdelegation tillsätts.

Löfven utlovade också ”ett kraftfullt åtgärdspaket för att bromsa de växande sjuktalen”.

– Ingen ska behöva bli sjuk av sitt arbete. En ny arbetsmiljöstrategi presenteras. Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen tas bort. Sjukförsäkringen ska leda människor tillbaka till arbete, inte till fattigdom.

Läs mer på föräldrarkraft.se

 


Inlägg

Öppettider fredagen den 11 september 2015

Av Luna Care AB Inga kommentarer

Kontoret och växeln håller öppet mellan 08-15 fredagen den 11 september 2015 med anledning av utbildning.

Vid akuta ärenden hänvisar vi till vårt journummer: 010-330 02 80

Hälsningar
Luna Care AB


Inlägg

Lektor i juridik – ”Försäkringskassans vägledning används som om den vore en giltig rättskälla”

Av Luna Care AB Inga kommentarer

Försäkringskassans interna meddelanden och vägledningar får inte användas som grund för att ändra lagtolkningen vid bedömningar av assistansersättning. Istället ska lagstiftningens målsättning styra anser Lennart Erlandsson, lektor i juridik vid Högskolan i Kristianstad.

Kassan får inte styra lagtolkningen

Lennart Erlandsson anser att Försäkringskassans interna meddelanden och vägledningar inte får användas som grund för att ändra tolkningen av gällande rätt, vilket började ske redan innan regeringsrättsdomen kom 2009.
– Försäkringskassan tillämpar inte det som kallas ”juridisk metod”, i sitt beslutsfattande, det vill säga att hålla sig till lagstiftningens målsättning.
Hur menar du att Försäkringskassans vägledning inte ska vara grund för beslut?
I juridiken talas det om rättskällor och de som får användas utöver lagtexten är förordningar (från regeringen), föreskrifter (från myndigheter), prejudikat (från domstolar) och framförallt lagens förarbeten (utredningar, proposition mm). Det är i förarbetena man ser vad lagstiftarna hade för syfte med lagen.
Enligt den svenska regeringsformen delegerar riksdag rätt att utfärda föreskrifter, det vill säga bindande regler om hur en lag ska tillämpas. Myndigheter kan få sådan befogenhet.
– Försäkringskassan har inte fått någon sådan befogenhet när det gäller området assistansersättning. Flera svenska forskare i juridik delar denna uppfattning. Försäkringskassan kan mycket väl formulera allmänna råd med hänvisningar till olika domar, men får inte styra lagtolkningen, till exempel med konsekvens att bedömningar blir mer restriktiva.

Kassans vägledning får för stort inflytande

Detaljerade handböcker har en lång tradition i Sverige och Försäkringskassan har stora resurser att centralt utfärda vägledningsdokument på hundratals sidor, som handläggarna sedan måste följa. I dessa menar Lennart Erlandsson att man hänger upp sig på enskilda ord som ”varaktighet”, istället för att se till kontexten och vad lagstiftaren har för målsättning. Den risk han ser med rättskällor som inte är legitima är att myndigheter använder de underlag som passar deras syften.
– Det riktigt allvarliga är att Försäkringskassans vägledningar sedan följs av kommunerna, som ofta saknar resurser att ha egen juridisk kompetens. Till och med domstolar har citerat dessa dokument som om de vore giltiga rättskällor.
På vilka grunder anser du att handläggarna fattar sina beslut?
– I min forskning har jag sett att besluten i hög grad styrs av dessa interna styrdokument. Problemet med sådana beslutsmallar är att människors livssituationer och individuella behov är unika och inte kan passas in i standardiserade mallar.

Lagens målsättning ska styra

Beslutsfattande ska enligt Lennart Erlandsson istället ske utifrån vad som är målsättningen med en lag. När det gäller LSS är målet att ”främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet” samt ”möjlighet att leva som andra” (5§). Målet med insatserna är ”goda levnadsvillkor” (7§) och personlig assistans innebär ett ”personligt utformat stöd” (9§).
– Myndigheten har alltid ett handlingsutrymme och det är i grunden bra och kan inte detaljstyras. Det bör användas till att göra en konsekvensanalys av vad det är som leder till att lagen uppfylls i den ansökandes liv.
Handläggarna bör göra en helhetsbedömning av personens situation för att kunna bedöma hur målen ska uppfyllas, menar Lennart Erlandsson.
– Vilka konsekvenser kommer beslutet få för den sökande? Vilket beslut leder till goda levnadsvillkor? Man ska alltså ta hänsyn till framtida verkningar av beslut.

Dagens fyrkantiga system strider mot lagens intentioner

Lennart Erlandsson menar också att det finns ett missförstånd kring lagens ord om att rätt till insats bara gäller om behovet inte ”tillgodoses på annat sätt”.
– Det räcker inte att hänvisa till att ett behov skulle kunna tillgodoses på annat sätt, utan handläggaren måste utreda om behoven verkligen blir tillgodosedda i det enskilda fallet.
Blir inte en sådan bedömning godtycklig och rättsosäker?
Tvärtom! Beslutsmallar där människor sorteras in är inte rättssäkra eftersom bedömningen inte blir individuell. Dagens fyrkantiga system strider mot vad lagstiftarna ville med lagen. Att dessutom följa interna dokument som inte allmänheten kommer åt gör att besluten blir oförutsebara. Man kan inte på förhand veta på vilka grunder man bedöms. Att som medborgare inte ha överblick leder till oro och att folk inte litar på systemet.

Lär mer på assistanskoll.se

 


Inlägg

”Försäkringskassan har inte rätt att dra tillbaka gynnande beslut som inte är tidsbegränsade”

Av Luna Care AB Inga kommentarer

Försäkringskassan bryter mot en viktig rättsprincip när de drar in eller minskar beviljad assistansersättning utan att hjälpbehovet förändrats eller att andra förändringar skett av de förutsättningar som fanns vid det ursprungliga beslutet. Det menar Erik Ward som tidigare arbetat som jurist på Försäkringskassan. Och med en ny dom från Högsta Förvaltningsdomstolen riskerar nu fler att drabbas säger han.

Den 25 juni i år kom en ny dom i Högsta Förvaltningsdomstolen som säger att det femte grundläggande behovet, ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade”, bara ska beviljas vid psykiska funktionsnedsättningar. Erik Ward, jurist med specialisering på socialförsäkringsfrågor, tror att detta ytterligare kommer att begränsa möjligheten att få personlig assistans och att fler kan förlora sin assistansersättning.
Erik Ward är idag ålderspensionär och via sin juridiska byrå, Wards juridik, företräder han bland annat assistansberättigade i mål mot Försäkringskassan. Han menar att rubriken ”Omprövning vid ändrade förhållanden” i 51:12 i Socialförsäkringsbalken är en allmän rättsprincip. Han hänvisar även till regeringsrättens årsbok 2010, där det sägs att ”Ett beslut om personlig assistans är ett gynnande förvaltningsbeslut och kan, enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer, inte ändras till den enskildes nackdel.”
– Du får assistansersättning från och med ett datum och det ska omprövas vartannat år och vid ändrade förhållanden. I socialförsäkringsbalken framgår att lagbestämmelsen endast är tillämplig om den försäkrades förhållanden har ändrats, vilket kan vara att personen blivit mycket bättre, blivit intagen eller får hjälp någon annanstans.

Läs mer på assistanskoll.se


Inlägg

Dom i Högsta Förvaltningsdomstolen väcker oro

Av Luna Care AB Inga kommentarer

I en dom (Mål nr 3527-14) den 25 juni säger Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD att assistanstid för det femte grundläggande behovet ”Annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade” bara kan beviljas vid psykiska funktionshinder.

I HFDs bedömning i domen sägs det:

Sammantaget leder det nu anförda till slutsatsen att tillägget ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade” måste förstås på det sättet att det uteslutande tar sikte på personer med psykiska funktionshinder.

Läs mer på assistanskoll.se


Inlägg

Tidrapporter under augusti

Av Luna Care AB Inga kommentarer

Hej!,
Under sommarmånaderna och semesterledigheter är det extra viktigt att tidrapporterna inkommer i tid. För att vi ska kunna betala ut lön, så måste tidrapporterna vara inskickade och attesterade senast den 5:e augusti.

För de tidrapporter som inte inkommit enligt de datum som angivits kan vi inte garantera löneutbetalning i tid.

Glad sommar önskar vi på Luna Care!